KARLASTADEN ETAPP 2A

2020-05-27 07:51:41

Etapp 2 A Capella (avser gult arbetsområde enligt bild på infotavlan)
Nästa steg i etappen som är betongpålning kommer starta vecka 23 dvs. 1 juni och pågå fram
till vecka 39, totalt 17 veckor. Arbetet kommer bedrivas dagtid kl. 07.00-19.00 måndag till
fredag. Bullerreducerande åtgärder kommer att vidtas genom att en bullersköld hängs framför
pålhammaren i direkt närhet till ljudkällan.
Mot Västsvenska Gymnasiet kommer en bullerbarriärav containers sätts upp.
Betongpålningen kommer att pågå under hela sommaren, detta för att skyndsamt färdigställa
grundläggningsarbetet.
För att höja säkerheten vid arbetsområdet kommer in- och utfart att placeras enligt blå och
orange pil. Gående från Polstjärnegatan kommer att hänvisas att gå runt kvarteret för att i
möjligaste mån inte passera tung byggtrafik.