I samband med att årsredovisningen är färdigställd kommer styrelsen kalla samtliga medlemmar i föreningen till en årsstämma. Kallelse till stämman kommer att ske tidigast sex veckor och senast två veckor före årsstämman. Kallelse kommer att ske genom anslag i respektive uppgång, som direktutskick till medlemmarna samt på föreningens hemsida. I kallelsen kommer det tydligt att framgå vilka ärenden som skall behandlas på årsstämman. Det är endast de ärenden som finns med i kallelsen som kan bli föremål för beslut på stämman.

Inför årsstämman har samtliga medlemmar möjlighet att lämna in motioner till styrelsen. En motion är ett förslag på ämne eller sakfråga som medlemmen anser behöver diskuteras eller beslutas om på stämman. Motionen bör innehålla en bakgrund till förslaget, en motivering och ett förslag till beslut. Samtliga motioner kommer att skickas ut tillsammans med kallelsen och finnas tillgängliga på hemsidan. Meningen med det är att medlemmarna ska kunna bilda sig en uppfattning om förslagen innan stämman.

En motion ska lämnas in i skriftlig form till styrelsen i god tid innan kallelsen till stämman skickas ut. Information om när motioner skall vara styrelsen till handa kommer att meddelas I god tid innan.

Motioner skickas genom att kontakta styrelsen (se kontakt). Naturligtvis går det bra att lämna motionerna direkt i föreningens brevlåda. Märk e-post och brev med "Motion föreningsstämma år 20XX".